1. grape tonic

  grape tonic [ung. grej´p tån´ik] subst. ~en ORDLED: grape ton-ic-en
  Svensk ordbok
 2. vermouth

  vermouth äv. vermut [ver´mut] subst. ~en ORDLED: vermouth-en, vermut-en
  Svensk ordbok
 3. paginering

  paginering [-gine´riŋ] subst. ~en ~ar ORDLED: pag-in-er-ing-en
  Svensk ordbok
 4. ginbalk

  gi`nbalk subst. ~en ~ar ORDLED: gin--balk-en
  Svensk ordbok
 5. ginstkatt

  ginstkatt [jin`st- el. gin`st-] subst. ~en ~er ORDLED: ginst--katt-en
  Svensk ordbok
 6. martini

  marti´ni subst. ~n, ~s äv. ~ ORDLED: martin-in
  Svensk ordbok
 7. paginera

  paginera [-gine´ra] verb ~de ~t ORDLED: pag-in-er-ar SUBST.: paginerande, paginering
  Svensk ordbok
 8. gen

  1gen adj. ~t
  Svensk ordbok
 9. tonic

  tonic [ung. tån´ik] subst. ~en; kortform för tonic water ORDLED: ton-ic-en
  Svensk ordbok
 10. originalspråk

  originalspråk [år(i)gina`l- äv. årjina`l-] subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: orig-in-al--språk-et
  Svensk ordbok