1. serumbehandling

  serumbehandling, behandling med serum från en annan människa eller från ett djur som motgift till en giftig substans som kommit in i kroppen, t.ex. vid ormbett.
 2. privatreligiositet

  privatreligiositet, vanlig benämning på individers andliga sökande utanför traditionella trosläror, oberoende av religiösa institutioner.
 3. ljuskälla

  ljuskälla, i allmän bemärkelse ett föremål eller objekt som karaktäriseras av dess utstrålade ljus, inom fysiken specifikt ett föremål i vilket ljus alstras. 

 4. absorbans

  absorbans, optisk densitet, mått på absorption av ljus i en gas, vätska eller fast substans.
 5. planpolariserat ljus

  planpolariserat ljus, egentligen linjärpolariserat ljus, speciellt tillstånd hos ljus, i vilket dess fältvariationer endast sker i en riktning vinkelrätt mot utbredningsriktningen.

 6. intertextualitet

  intertextualitet, litteraturteoretisk term som innebär att ingen text står isolerad utan ingår i ett nät av relationer till andra texter, introducerad av Julia Kristeva 1969.

 7. dynamik

  dynamik, den del av mekaniken som beskriver kroppars rörelse under inverkan av krafter.
 8. Franklin D. Roosevelt

  Roosevelt, Franklin Delano, född 30 januari 1882, död 12 april 1945, amerikansk politiker (demokrat), president 1933–45.

 9. Ungernrevolten

  Ungernrevolten, folkresningen mot kommunistdiktaturen i Ungern oktober–november 1956.

 10. diffraktion

  diffraktion, fysikaliskt fenomen som innebär att vågor (elektromagnetiska vågor, partikelvågor, vattenvågor, ljudvågor) böjer av vid en skarp kant eller spalt.