1. Svalbard Global Seed Vault

  Svalbard Global Seed Vault, SGSV, Svalbard globale frøhvelv, Globala fröbanken på Svalbard, anläggning för säker förvaring av dubbletter av frösamlingar som finns hos genbanker.

 2. Globala fröbanken på Svalbard

  Globala fröbanken på Svalbard, se Svalbard Global Seed Vault.
 3. globala målen för hållbar utveckling

  globala målen för hållbar utveckling, hållbara utvecklingsmål, engelska Sustainable Development Goals (SDG), 17 mål som FN antagit för att skapa en långsiktigt global hållbar utveckling.

 4. Mars Global Surveyor

  Mars Global Surveyor, amerikansk rymdsond uppsänd 7 november 1996 och i satellitbana kring planeten Mars sedan 11 september 1997.
 5. glokal

  glokal, som är både global och lokal.
 6. klimatförändring

  klimatförändring, tydlig och varaktig förändring av vädrets långsiktiga egenskaper.

 7. fakir

  fakir, ursprungligen en benämning på en tiggande dervisch, dvs. en anhängare av vissa sufiska brödraskap inom islam.
 8. flyg

  flyg, samlingsord för olika typer av luftfarkoster, deras framförande och utnyttjande samt därtill hörande anordningar och verksamheter på marken.
 9. plast

  plast, syntetiskt material bestående av en eller ibland flera polymerer samt ett flertal tillsatsämnen.

 10. vindenergi

  vindenergi är den energi som finns i vindarna.