1. Muspelhem

  Muspelhem, fornisländska Muspellheim, i nordisk mytologi eldens rike.
 2. elektrostatisk störning

  elektrostatisk störning, fenomen som uppstår vid (gnist)urladdning och kan störa, eller rent av ödelägga, känslig elektronisk utrustning.
 3. överslag

  överslag, inom elektrotekniken en elektrisk urladdning (gnista eller ljusbåge) mellan två ledare (eller mellan en ledare och en jordad del) i luft, gas eller vätska.
 4. explosivämne

  explosivämne, ämne eller blandning av ämnen som vid tillförsel av viss mängd energi (aktiveringsenergi) exploderar, dvs. ger en snabb kemisk reaktion med stark värmeutveckling, tryckökning och ljudeffekt.
 5. pneumatisk kemi

  pneumatisk kemi, benämning på de studier av gaser som föregick och banade väg för den kemiska revolutionen på 1780-talet; jämför flogistonteorin och kemi (Klassisk kemi: Den kemiska revolutionen).
 6. ESD

  ESD, electrostatic discharge, elektrostatisk urladdning, fenomen som uppstår då två kroppar med motsatt elektrisk laddning möts, vilket kan resultera i en gnista mellan kropparna då de befinner sig på ett visst avstånd från varandra.
 7. gnejs

  gnejs, feta gulaktiga flagor som under spädbarnets första levnadsmånader kan ses i hårbottnen som symtom vid sjukdomen seborroisk dermatit.
 8. tändpunkt

  tändpunkt, termisk tändpunkt, antändningstemperatur, självantändningstemperatur, den lägsta temperatur som ett fast material måste uppvärmas till för att de brännbara gaser som alstras vid materialets uppvärmning och som blandas med luftens syre eller annan oxidant ska antändas.

 9. sprängämne

  sprängämne är ett ämne som används för att skapa en explosion av något slag.
 10. tändämne

  tändämne, tidigare även initialsprängämne och primärsprängämne, explosivämne till tändmedel.