1. inversion

  inversion, reaktionstyp vid vilken konfigurationen vid en atom (inversionscentrum), vanligen en kolatom, ändras till den motsatta.
 2. postoperativ

  postoperativ, medicinsk term: efter en operation.
 3. ditiokarbamater

  ditiokarbamater, kemiska föreningar med den generella formeln R 2N—C(=S)SH (R är en godtycklig kolvätegrupp).
 4. arbiträr

  arbiträr, ej i förväg bestämd, godtycklig.
 5. fosfiner

  fosfiner, generell benämning på fosfororganiska föreningar av typerna RPH 2, R 2PH och R 3P, där R är en godtycklig organisk grupp.
 6. geostatiskt tryck

  geostatiskt tryck, det från alla sidor lika tryck som utövas på en bergartsvolym av godtycklig storlek belägen inuti jordskorpan.
 7. ribos

  ribos, kolhydrat med fem kolatomer som är en av fyra stereoisomera D-aldopentoser.
 8. glykaner

  glykaner, i strikt bemärkelse detsamma som polysackarider.
 9. hydrolys

  hydrolys, kemisk reaktion vid vilken en bindning spjälkas genom reaktion med vatten,

 10. klirrfaktor

  klirrfaktor, ett mått på avvikelsen från sinusform hos en godtycklig växelspänning.