1. pass

  pass, legitimationshandling som normalt avser resa utomlands och utfärdas av en myndighet i den stat där den resande är medborgare.

 2. kollusion

  kollusion, inom processrätten att en part på något sätt försvårar utredningen i ett mål genom att exempelvis förstöra bevis eller påverka vittnen att avge tillrättalagda vittnesmål.
 3. främjande av flykt

  främjande av flykt, att uppsåtligen hjälpa den som med laga rätt är berövad friheten att komma lös eller att främja rymlingens flykt genom att dölja honom eller göra något därmed klart likvärdigt efter det att han avvikit, t.ex. hjälper någon som är intagen på kriminalvårdsanstalt eller som är häktad.
 4. konkurs

  konkurs, det rättsliga förfarande som används för att ta i anspråk skuldsatt persons eller företags samtliga tillgångar för en proportionell fördelning mellan alla fordringsägare med beaktande av eventuella förmånsrätter.

 5. misstänkt

  misstänkt, inom processrätten den som med en viss grad av sannolikhet kan antas vara den som begått ett brott som är föremål för förundersökning.

 6. övervakningsnämnd

  övervakningsnämnd, nämnd inom svensk kriminalvård som har allmän tillsynsfunktion vid såväl frivård och häkten som anstalter.

 7. Kriminalvården

  Kriminalvården, Norrköping, myndighet bildad 2006 genom sammanslagning av de tidigare 37 lokala kriminalvårdsmyndigheterna och den centrala förvaltningsmyndigheten Kriminalvårdsstyrelsen.

 8. logisk atomism

  logisk atomism, språkfilosofisk lära enligt vilken den språkliga satsen på väsentligen ett sätt kan återföras till sina enkla, i logisk mening odelbara, minsta meningsbärande komponenter.
 9. Sundsvallsstrejken

  Sundsvallsstrejken, arbetskonflikt i Sundsvalls sågverksdistrikt 1879.
 10. Franz Stangl

  Stangl, Franz, 1908–71, österrikisk-tysk polisofficer samt lägerkommendant.