1. parodi

  parodi, medveten förvrängning i förlöjligande syfte av vanligen välbekanta och högaktade diktverk, varvid förebildens innehåll förändras medan dess form behålles; jämför travesti.
 2. Wolbachia

  Wolbachia, det vetenskapliga namnet på ett släkte stavformiga bakterier som lever parasitiskt inuti cellerna hos många ryggradslösa djur.
 3. vittne

  vittne, inom processrätten person som utan att vara part används som kunskapskälla för att i rättegång utreda det händelseförlopp som är av betydelse i målet.
 4. obduktion

  obduktion, medicinsk undersökning av en död människas kropp.
 5. inflammation

  inflammation, i vid bemärkelse kroppens försvar mot skadevållande faktorer.
 6. kriminalteknisk undersökning

  kriminalteknisk undersökning, undersökning med syfte att upptäcka brott, uppspåra brottslingar och finna tekniska bevis som kan leda till att brott klaras upp.

 7. tecknad serie

  tecknad serie, vanligen endast serie, sekvens av bilder, med eller utan text, vilka berättar en historia eller på annat sätt står i ett tidsförhållande till varandra; termen används även som benämning på en fortlöpande serietitel.
 8. civil beredskap

  civil beredskap, att i fred vidta sådana åtgärder inom det civila försvaret att det under kriser och krig kan medverka i de samlade försvarsansträngningarna, säkra viktiga samhällsfunktioner och skydda befolkningen.
 9. rättsmedicin

  rättsmedicin, forensisk medicin , legal medicin, medicinsk specialitet vars främsta uppgift är att till rättsvårdande myndigheter (polis, allmän åklagare, domstol), socialnämnder och enskilda förmedla den medicinska sakkunskap som erfordras för vissa ställningstaganden i bl.a. brott- och civilmål och förvaltningsmål.
 10. nya romanen

  nya romanen, franska le nouveau roman, romanform i Frankrike på 1950-talet, vars företrädare betonade att romanen främst är ett språkligt konstverk och först i andra hand en gestaltning av författarens känslor, tankar och livssyn.