1. hadron

  hadron, benämning på varje starkt växelverkande partikel.
 2. kvark

  kvark, materiens minsta påvisade byggsten som enligt standardmodellen för elementarpartiklarna och tillsammans med leptonerna bygger upp all känd, vanlig materia.

 3. förmedlarpartikel

  förmedlarpartikel, kraftförmedlande partikel för växelverkande kraft.
 4. elementarpartikelfysik

  elementarpartikelfysik, läran om materiens minsta beståndsdelar, dessas struktur och inbördes växelverkan.
 5. Eightfold Way

  Eightfold Way, en symmetri med tillhörande familjestruktur bland de starkt växelverkande partiklarna hadronerna.
 6. elementarpartikel

  elementarpartikel, fundamental partikel, materiens minsta beståndsdelar som inte har någon inre struktur.

 7. HERA

  HERA, Hadron Electron Ring Accelerator, tidigare acceleratorsystem vid partikelfysiklaboratoriet DESY i Hamburg.
 8. särkvark

  särkvark, den tredje lättaste av de sex slagen av kvarkar, som bygger upp alla starkt växelverkande partiklar ( hadroner).
 9. LHC

  LHC, Large Hadron Collider, acceleratorprojekt vid CERN nära Genève, i bruk 2008.
 10. fysik

  fysik, ursprungligen benämningen på all naturvetenskap.