1. hadron

  hadron, benämning på varje starkt växelverkande partikel.
 2. kvark

  kvark, materiens minsta påvisade byggsten som enligt standardmodellen för elementarpartiklarna och tillsammans med leptonerna bygger upp all känd, vanlig materia.

 3. elementarpartikelfysik

  elementarpartikelfysik, läran om materiens minsta beståndsdelar, dessas struktur och inbördes växelverkan.
 4. Eightfold Way

  Eightfold Way, en symmetri med tillhörande familjestruktur bland de starkt växelverkande partiklarna hadronerna.
 5. fysik

  fysik, ursprungligen benämningen på all naturvetenskap.
 6. förmedlarpartikel

  förmedlarpartikel, kraftförmedlande partikel för växelverkande kraft.
 7. elementarpartikel

  elementarpartikel, fundamental partikel, materiens minsta beståndsdelar som inte har någon inre struktur.

 8. Richard P Feynman

  Feynman, Richard Phillips, född 11 maj 1918, död 15 februari 1988, amerikansk fysiker.
 9. särkvark

  särkvark, den tredje lättaste av de sex slagen av kvarkar, som bygger upp alla starkt växelverkande partiklar ( hadroner).
 10. kvantkromodynamik

  kvantkromodynamik, QCD (av quantum chromo dynamics), teorin för den starka kraftens växelverkan med materia.