1. LHC

  LHC, Large Hadron Collider, acceleratorprojekt vid CERN nära Genève, i bruk 2008.
 2. isospinn

  isospinn, isotopiskt spinn, isobariskt spinn, begrepp som hör samman med de starkt växelverkande elementarpartiklarnas (hadronernas) familjestruktur och symmetriegenskaper.
 3. HERA

  HERA, Hadron Electron Ring Accelerator, tidigare acceleratorsystem vid partikelfysiklaboratoriet DESY i Hamburg.
 4. baryon

  baryon, partikel som dels har halvtaligt spinn (det vill säga är en fermion), dels deltar i stark växelverkan (det vill säga är en hadron).
 5. atomkärna

  atomkärna, den centrala delen av atomen, dit den helt dominerande delen av massan är koncentrerad.

 6. universum

  universum, kosmos, världsalltet, hela rummet och tiden, inklusive all energi och materia, som utgör den av människan upplevda verkligheten.

 7. parton

  parton, hypotetiskt punktlikt objekt som bygger upp de starkt växelverkande elementarpartiklarna, hadronerna.
 8. SU(3)-multipletter

  SU(3)-multipletter, inom fysiken familjer av starkt växelverkande elementarpartiklar (hadroner).
 9. omegahyperon

  omegahyperon, tionde medlemmen i en dekaplett av elementarpartiklar (baryonresonanser) med spinn 3/2.
 10. DELPHI

  DELPHI, Detector with Lepton Photon and Hadron Identification, avancerat mätinstrument för studier i partikelfysik vid CERN nära Genève.