1. humanistisk psykologi

  humanistisk psykologi, en rörelse som under 1950-talet började växa fram ur ett missnöje med det naturvetenskapliga synsätt som dominerat bl.a. behaviorismen och delar av psykoanalysen.
 2. Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet

  Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet, HSFR, f.d. statlig myndighet med uppgift att stödja forskning inom humaniora, samhällsvetenskap, rättsvetenskap och teologi.
 3. humanistisk

  humanis´tisk adj. ~t ORDLED: hum-an-ist-isk
  Svensk ordbok
 4. humanistisk sektion

  humanistisk sektion, underavdelning inom humanistisk fakultet.
 5. humanistisk fakultet

  humanistisk fakultet, beteckning på verksamhetsområdet för humanistisk forskning och forskarutbildning vid universiteten i Uppsala, Lund, Göteborg, Stockholm och Umeå.
 6. humanistisk linje

  humanistisk linje, tidigare treårig studieförberedande linje i gymnasieskolan.
 7. genus

  genus, begrepp inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning och teoribildning som används för att förstå och urskilja de föreställningar, idéer och handlingar som sammantagna formar människors sociala kön.

 8. humanism

  humanism, som historisk företeelse – vanligen i bestämd form, humanismen – ett bildningsprogram där människans förädling antas bäst bli förverkligad genom studiet och efterliknandet av den grekisk-romerska antiken.
 9. humanistiska vetenskaper

  humanistiska vetenskaper, ämnen som tillhör humanistisk fakultet.
 10. Humanistiska fonden

  Humanistiska fonden, fond inrättad 1927 av Vitterhetsakademien för att stödja humanistisk forskning.