1. korn

  korn, Hordeum, släkte gräs som hör hemma i den norra tempererade zonen och som omfattar ca 20 arter ett-, två- eller fleråriga stråväxter, vilkas småax sitter i ett toppställt ax.

 2. periderm

  periderm, korkvävnad, skyddsskikt på äldre växtdelar som förlorat epidermis.
 3. aromaticitet

  aromaticitet, teoretiskt begrepp inom organisk kemi, använt vid beskrivning av elektronstrukturer som ger föreningar en särskilt hög grad av stabilitet och reaktionströghet.
 4. gulesäck

  gulesäck, gulsäck, guleblåsa, gulblåsa, struktur i embryot hos ryggradsdjur med gulerika (näringsrika) ägg samt hos däggdjuren, inklusive människan.
 5. pimpsten

  pimpsten, pimsten , blåsrik vulkanisk bergart.
 6. referensvärde

  referensvärde, jämförelsevärde som behövs när man skall tolka resultatet av analytisk verksamhet.
 7. porfyr

  porfyr, magmatisk bergart som karakteriseras av porfyrisk textur, dvs. att större mineralkristaller (strökorn) ligger spridda i en finkornig eller glasig grundmassa.
 8. blåsinstrument

  blåsinstrument, musikinstrument hos vilket en avgränsad luftmängd utgör det vibrerande element som bestämmer tonhöjd och klangfärg.
 9. kontinuitetsekvation

  kontinuitetsekvation, formel använd inom t.ex. fysik, kemi och mekanik för att i matematisk form föreskriva att en kvantitet konserveras, dvs. är oförstörbar.
 10. däck

  däck, det luftfyllda (pneumatiska) hjulets viktigaste del, nämligen det yttre hölje som ger hjulet dess form och förmåga att överföra belastningar mellan vägbana och fordon.