1. inspektion

  inspektion [-ʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: in-spekt-ion-en
  Svensk ordbok
 2. flygande inspektion

  flygande inspektion, stickprovskontroll av skicket hos fordon som påträffas på väg eller som nyligen använts i trafik.
 3. Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten

  Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten, SIUN, myndighet under Försvarsdepartementet med uppgift att kontrollera att försvarsunderrättelseverksamhet som bedrivs av Försvarsmakten, FRA, Försvarets materielverk och Totalförsvarets forskningsinstitut sker enligt gällande lagar och förordningar.
 4. inspektionsparadoxen

  inspektionsparadoxen, fenomen vid statistiska undersökningar som yttrar sig så att just de enheter som inspekteras i medeltal är större, blir äldre, etc., än vad som gäller för övrigt.
 5. Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

  Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, Katrineholm, myndighet som har tillsyn över att arbetslöshetskassorna följer reglerna för arbetslöshetsförsäkringen.
 6. Inspektionen för socialförsäkringen

  Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, Stockholm, myndighet under Socialdepartementet för tillsyn inom socialförsäkringsområdet, inrättad 2009.
 7. Inspektionen för strategiska produkter

  Inspektionen för strategiska produkter, ISP, myndighet som kontrollerar export från Sverige av krigsmateriel och andra s.k. strategiska produkter (civila produkter och tekniker som även kan ha militär användning).
 8. Inspektionen för vård och omsorg

  Inspektionen för vård och omsorg, IVO, tillsynsmyndighet för hälso- och sjukvård, socialtjänst och verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
 9. Finlandshjälpen

  Finlandshjälpen, benämning på det bistånd Sverige lämnade Finland under andra världskriget och de första efterkrigsåren.
 10. Mohammad Zia ul-Haq

  Zia ul-Haq, Mohammad, 1924–88, pakistansk militär och politiker, general 1976, president från 1978.