1. förtära

  förtä´ra verb förtärde förtärt, pres. förtär ORDLED: för-tär-de SUBST.: förtärande, förtäring (till 1)
  Svensk ordbok
 2. avvisa

  a`vvisa verb ~de ~t ORDLED: av--vis-ar SUBST.: avvisande, avvisning
  Svensk ordbok
 3. konflikt

  konflik´t subst. ~en ~er ORDLED: kon-flikt-en
  Svensk ordbok
 4. medla

  me`dla verb ~de ~t ORDLED: medl-ar SUBST.: medlande, medling
  Svensk ordbok
 5. entertainer

  entertainer [-tej´-] subst. ~n, plur. ~ el. ~s ORDLED: enter-tain-ern
  Svensk ordbok
 6. inkräkta

  in`kräkta verb ~de ~t ORDLED: in--kräkt-ar SUBST.: inkräktande, inkräktning
  Svensk ordbok
 7. ockupera

  ockupe´ra verb ~de ~t ORDLED: oc-kup-er-ar SUBST.: ockuperande, ockupering; ockupation
  Svensk ordbok
 8. angelägenhet

  an`gelägenhet subst. ~en ~er ORDLED: an-ge-läg-en-het-en
  Svensk ordbok
 9. kapsel

  kap`sel subst. ~n kapslar ORDLED: kapsl-ar
  Svensk ordbok
 10. attityd

  attity´d subst. ~en ~er ORDLED: attit-yd-en
  Svensk ordbok