1. Londonprotokollen

  Londonprotokollen, avtal 2 augusti 1850 mellan Storbritannien, Frankrike, Ryssland, Sverige–Norge och Danmark i syfte att bevara den danska monarkins integritet efter den barnlöse Fredrik VII:s död.
 2. sexuellt ofredande

  sexuellt ofredande, sexualbrott som består i att någon sexuellt berör ett barn under 15 år eller förmår barnet att företa eller medverka i någon handling med sexuell innebörd.
 3. novembertraktaten

  novembertraktaten, avtal 21 november 1855 mellan Sverige–Norge å ena sidan, Frankrike och Storbritannien å den andra.
 4. grov kvinnofridskränkning

  grov kvinnofridskränkning, kvinnofridsbrott, fridsbrott som innebär att en kvinna utsätts för upprepade övergrepp av en man som hon är eller har varit gift med eller som hon bor eller har bott tillsammans med under äktenskapsliknande förhållanden.
 5. lojalitetsplikt

  lojalitetsplikt, samlingsterm för olika förpliktelser för arbetstagare gentemot arbetsgivare.
 6. Storbritannien

  Storbritannien, stat i västra Europa.

 7. En folkfiende

  En folkfiende, En Folkefiende, drama av den norske dramatikern Henrik Ibsen, utgivet 1882.

 8. flygvapnet

  flygvapnet, FV, försvarsgren inom myndigheten Försvarsmakten.

 9. informationspolitik

  informationspolitik, begrepp som används om flera likartade, men ändå åtskilda, fenomen som berör informationshantering och informationsprocesser.

 10. hospis

  hospis, vårdform för svårt sjuka och döende människor baserad på respekt för personlig integritet, god omvårdnad och symtomlindring samt psykosocialt stöd för hela familjen (hospisfilosofi).