1. ishockey

  ishockey [i`shåki] subst. ~n ORDLED: is--hock-eyn
  Svensk ordbok
 2. ishockeyklubba

  ishockeyklubba [i`shåki-] subst. ~n ishockeyklubbor ORDLED: is-hockey--klubb-an
  Svensk ordbok
 3. ishockeyrör

  ishockeyrör [i`shåki-] subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: is-hockey--rör-et
  Svensk ordbok
 4. målstolpe

  må`lstolpe subst. ~n målstolpar ORDLED: mål--stolp-en
  Svensk ordbok
 5. utvisningsbås

  u`tvisningsbås subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: ut-vis-nings--bås-et
  Svensk ordbok
 6. hakning

  ha`kning subst. ~en ~ar ORDLED: hak-ning-en
  Svensk ordbok
 7. tripping

  tripp´ing subst. ~en ~ar ORDLED: tripp-ing-en
  Svensk ordbok
 8. matchstraff

  matchstraff [mat`ʃ-] subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: match--straff-et
  Svensk ordbok
 9. rink

  rink subst. ~en ~ar ORDLED: rink-en
  Svensk ordbok
 10. benskydd

  be`nskydd subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: ben--skydd-et
  Svensk ordbok