1. rullstensås

  rullstensås, isälvsavlagring med långsträckt ryggform, bildad av smältvattenssediment från en glaciär eller inlandsis.
 2. morän

  morän, äldre benämningar krosstensgrus, jökelgrus, geologisk avlagring bildad i direkt anslutning till en glaciär eller inlandsis.
 3. randmorän

  randmorän, större moränrygg, ofta komplext sammansatt av både morän i egentlig bemärkelse och isälvsavlagringar.
 4. De Geer-morän

  De Geer-morän, årsmorän, ändmorän med en årsrytmisk uppbyggnad, bildad vid kanten av en glaciär eller inlandsis under avsmältningsskedet.
 5. israndbildning

  israndbildning, sammanfattande benämning på avlagringar bildade vid iskanten på en glaciär.
 6. tunneldal

  tunneldal, dalgång som bildats av smältvattenälvars eroderande verkan under en inlandsis.
 7. De Geer-ås

  De Geer-ås, typ av rullstensås som består av en sammanhängande rad av kullar.
 8. isrecession

  isrecession, iskantens reträtt i samband med en glaciärs avsmältning.
 9. randås

  randås, ryggformad isälvsavlagring med längdsträckningen vinkelrät mot den rådande inlandsisens rörelseriktning.
 10. urströmdal

  urströmdal, stor dalgång, ofta flera km bred, som grävts ut av smältvatten från en inlandsis.