1. kollodiemetoden

  kollodiemetoden, våtkollodiemetoden, våtplåtsmetoden, fotografiskt förfarande introducerat av Frederick Scott Archer 1851.
 2. kollegialitet

  kollegialitet, inom romersk-katolska kyrkan benämning på en princip fastställd vid Andra Vatikankonciliet, enligt vilken biskoparna har ansvar inte enbart för sina stift utan även för kyrkan i dess helhet.
 3. kollation

  kollation, den utjämning mellan arvingar som ska ske vid arvskifte i syfte att åstadkomma likställighet mellan arvingarna med hänsyn till gåvor o.d. som de fått under arvlåtarens livstid.
 4. kollektivanslutning

  kollektivanslutning, gemensamt beslutat medlemskap av en hel grupp eller organisation i en annan organisation, särskilt ett politiskt parti.
 5. kollett

  kollett, ett till äldre militära uniformsmodeller hörande livplagg med eller utan korta skört, ofta med ståndkrage och utan andra utstyrseldetaljer än gradbeteckning och axeltränsar.
 6. kollektbön

  kollektbön, bön i kyrkans gudstjänst, före bibelläsningarna, olika för kyrkoårets olika dagar, numera i Svenska kyrkan kallad dagens bön.
 7. kollateral

  kollateral, term använd om ledningssträng i växtstjälk, stam eller blad som har floem utåt (respektive mot bladets abaxiala sida) och xylem in mot organets mitt (respektive bladets adaxiala sida).
 8. kollapsar

  kollapsar, sammanfattande benämning på stjärnrest som uppstått genom gravitationell kollaps under stjärnans slutliga utvecklingsfas.
 9. kolloidcysta

  kolloidcysta, tunnväggig cysta, innehållande gelatinöst material, vilken kan uppstå i hjärnans tredje ventrikel.
 10. kollektivdelikt

  kollektivdelikt, kollektivbrott, juridisk term som anger att en persons samtliga brottsliga gärningar under en viss tidsperiod anses vara ett enda brott, trots att varje gärning för sig hade varit tillräcklig för att utgöra ett brott.