1. krigsråd

  krigsråd, överläggning i krig mellan en högre militär chef och hans närmaste underordnade eller mellan ledande militärer och politiker.
 2. krigskommissarie

  krigskommissarie, en från och med 1500-talet känd titel för ämbetsman med uppgift att i krig åtfölja armén och sörja för dess avlöning, förplägning och furagering.
 3. krigsförklaring

  krigsförklaring, meddelande från en stat till en annan att krigstillstånd inträtt mellan staterna i fråga eller kommer att inträda vid viss angiven tidpunkt.
 4. krigsvetenskap

  krigsvetenskap, sammanfattande benämning på vetenskaper som avhandlar krig, krigföring, krigets mål, medel och metoder samt krigets natur i vid bemärkelse.
 5. krigsman

  krigsman, person som är tjänstgöringsskyldig inom försvarsmakten och som under krigstid är underkastad ett särskilt ansvar för brottsliga handlingar, enligt brottsbalkens (BrB) kapitel ”Om brott av krigsmän”.
 6. Krigsrätten

  Krigsrätten, äldre ämbetsverk, föregångare till Krigskollegium.
 7. krigsråd

  krigsråd, titel för vissa högre ämbetsmän vid försvarets förvaltningar, använd bl.a. av enhetscheferna vid Försvarets civilförvaltning; ursprungligen titel för bisittarna inom Krigskollegium.
 8. krigsrätt

  krigsrätt, internationellt regelkomplex som är tillämpligt under väpnade konflikter.
 9. krigstribun

  krigstribun, militärtribun (latin tribunus militum), stabsofficer i den romerska armén, normalt hämtad ur riddarståndet (equites).
 10. krigsförband

  krigsförband, tidigare beteckning för förband (personal med materiel) som ingick i Försvarsmaktens krigsorganisation.