1. förkunskaper

  fö`rkunskaper subst., plur. ORDLED: för--kun-skap-er
  Svensk ordbok
 2. konkursförvaltare

  konkurs`förvaltare subst. ~n äv. konkursförvaltarn, plur. ~, best. plur. konkursförvaltarna ORDLED: kon-kurs--för-valt-ar-en
  Svensk ordbok
 3. civilkurage

  civi`lkurage subst. ~t [-a´ʃet] ORDLED: civ-il--kur-ag-et
  Svensk ordbok
 4. sinekur

  sinekur [si`- el. -ku´r] subst. ~en ~er ORDLED: sine--kur-en
  Svensk ordbok
 5. prokurator

  prokura`tor subst. ~n ~er [-o´rer] ORDLED: pro-kur-at-or-er
  Svensk ordbok
 6. diskurs

  diskurs´ subst. ~en ~er ORDLED: dis-kurs-en
  Svensk ordbok
 7. loggbok

  loggbok [låg`-] subst. ~en loggböcker ORDLED: logg--bok-en
  Svensk ordbok
 8. linjetal

  lin`jetal subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: linje--tal-et
  Svensk ordbok
 9. årskurs

  å`rskurs subst. ~en ~er ORDLED: års--kurs-en FÖRK.: åk
  Svensk ordbok
 10. skolexempel

  sko`lexempel subst. skolexemplet, plur. ~, best. plur. skolexemplen ORDLED: skol--ex-empl-et
  Svensk ordbok