1. attityd

  attityd, kroppsställning, kroppshållning, pose; eller inställning, förhållningssätt.
 2. fitness

  fitness, ett inom evolutionsbiologin fundamentalt begrepp som innebär antingen en viss genotyps ökningshastighet i förhållande till andra genotyper i populationen eller en viss fenotyps relativa fortplantningsframgång.
 3. socialisation

  socialisation  är ett begrepp inom ämnet samhällsvetenskap som betyder hur man formar sin identitet.

 4. antibiotika

  antibiotika är läkemedel mot infektioner som orsakas av bakterier.

 5. naturlig arbetslöshet

  naturlig arbetslöshet, jämviktsarbetslöshet, den arbetslöshet mot vilken ekonomin tenderar att röra sig på lång sikt.
 6. genteknik

  genteknik, genetisk ingenjörskonst, teknik som möjliggör ingrepp i genomet (arvsmassan) hos levande organismer.
 7. vetenskapsteori

  vetenskapsteori, det systematiska studiet av vetenskapen med syfte att kartlägga de mekanismer som styr den vetenskapliga kunskapens uppkomst och utveckling.
 8. eugenik

  eugenik, idén att förbättra människan genom biologisk förädling.
 9. opportunist

  opportunist inom biologi en art som med avseende på t.ex. ståndort, födoval eller boplats utnyttjar vad som för stunden finns rikligen tillgängligt.
 10. yoga

  yoga, ett av de sex klassiska indiska tankesystemen ( darshana); jämför indisk filosofi.