1. vinglös

  ving`lös adj. ~t ORDLED: ving--lös
  Svensk ordbok
 2. klasslös

  klass`lös adj. ~t ORDLED: klass--lös
  Svensk ordbok
 3. uddlös

  udd`lös adj. ~t ORDLED: udd--lös
  Svensk ordbok
 4. lösvikt

  lö`svikt subst., ingen böjning ORDLED: lös--vikt
  Svensk ordbok
 5. slanglös

  slang`lös adj. ~t ORDLED: slang--lös
  Svensk ordbok
 6. lösbar

  lö`sbar adj. ~t ORDLED: lös-bar
  Svensk ordbok
 7. lättlöslig

  lätt`löslig adj. ~t ORDLED: lätt--lös-lig
  Svensk ordbok
 8. löskekarl

  lös`kekarl äv. lös`kerkarl subst. ~en ~ar ORDLED: löske(r)--karl-en
  Svensk ordbok
 9. lösesumma

  lö`sesumma subst. ~n lösesummor ORDLED: löse--summ-an
  Svensk ordbok
 10. lösegendom

  lö`segendom subst. ~en ~ar ORDLED: lös--egen-dom-en
  Svensk ordbok