1. darwinism

  darwinism, äldre benämning på utvecklings- eller evolutionsläran.
 2. bahai

  bahai, arabiska och persiska bahāūī, missionerande världsreligion.
 3. existentialism

  existentialism, en modern livstolkning som uppstått i gränslandet mellan filosofi, diktning och religion.
 4. berggrund

  berggrund, berg, vanligen fast, som bildar underlag för de lösa jordlagren.
 5. syror

  syror, inom kemin ämnen som kan avge protoner, H +.
 6. Homeros

  Homeros, sannolikt en historisk person på 700-talet f.Kr. från det joniska Mindre Asien.
 7. metodologi

  metodologi (nylat. methodologia, av latin methodus ’planmässigt eller vetenskapligt förfarande’, ’metod’, av likabetydande grekiska methodos, se vidare metodik, och - logia ’-lära’, ’-vetenskap’, av logos ’ord’), i vid mening läran om metoder, dvs. om planmässiga tillvägagångssätt, vid olika mänskliga förehavanden.
 8. lipider

  lipider, samlande benämning på naturligen förekommande organiska föreningar som kan isoleras ur växt- eller djurvävnad genom extraktion med icke-polära lösningsmedel, t.ex. hexan, bensen eller kloroform.
 9. lösen

  lösen, igenkänningssignal avgiven med kanon för att identifiera ett lands stridskrafter.
 10. löshet

  löshet, en drivande hunds ovana att ge skall på gamla slag (viltspår), ibland till och med utan att ha träffat på något spår alls.