1. Boyles lag

  Boyles lag säger att produkten av trycket p och volymen V hos en gasmassa med konstant temperatur och oföränderligt innehåll är konstant (pV = konstant).

 2. sharia

  sharia är Guds lag inom islam.
 3. dharma

  dharma, pali dhamma, är i all indisk kultur en central term för den moraliska lagen, speciellt de religiösa lärorna och de regler man skall följa.
 4. stånd

  stånd, ständer, sociala grupper som skiljer sig från den övriga befolkningen genom juridiskt fastställda rättigheter och skyldigheter.

 5. medeltiden

  medeltiden, benämning på den epok som ligger mellan den romerska antiken och den tidigmoderna eller ”nyare” tiden.

 6. Manus lag

  Manus lag, en av de viktigaste texterna inom den indiska dharmashastra-litteraturen, troligen 2 000 år gammal och sammansatt av många tidigare delar ur genren.
 7. Arkimedes

  Arkimedes (grekiska Archimedes), född ca 287, död 212 f.Kr., grekisk matematiker.
 8. benvävnad

  benvävnad, hård typ av bindväv som bildar skelett hos ryggradsdjur och vars uppgift är att bära upp kroppen och att skydda kroppens inre organ.
 9. massverkans lag

  massverkans lag, en historiskt betingad benämning på villkoret för kemisk jämvikt.
 10. Tanakh

  Tanakh, TaNaK, Tanach, judendomens heliga skrift (Gamla Testamentet för kristendomen).