1. Landstinget

  Landstinget, till och med 1992 namn på Ålands parlamentariska självstyrelseorgan, därefter Lagtinget.
 2. Landstinget

  Landstinget, benämning på Grönlands lagstiftande församling.
 3. Landstinget

  Landstinget , första kammaren i Danmarks riksdag 1849–1953.
 4. proportionella val

  proportionella val, valsystem för att fördela mandat mellan partier i allmänna val i proportion till partiernas röstetal.

 5. kommun

  kommun, territoriellt avgränsat område och administrativ enhet för lokal självstyrelse.

 6. utjämningsmandat

  utjämningsmandat, mandat i ett proportionellt valsystem som inte fördelas mellan partierna direkt efter utfallet i valkretsarna utan används för att åstadkomma en proportionell fördelning som så nära som möjligt överensstämmer med partiernas röstetal i hela valområdet.

 7. nämndeman

  nämndeman är en person som sitter med i en domstol och som inte är utbildad i lagfrågor.
 8. länsstyrelse

  länsstyrelse, högsta civila förvaltningsmyndighet i varje län.
 9. landstingsfullmäktige

  landstingsfullmäktige, tidigare benämning på landstingets högsta beslutande organ vilket sedan 2019 kallas regionfullmäktige.

 10. domare

  domare är en person som sitter med i en domstol och arbetar med att lösa tvister och döma i olika frågor.