1. långhus

  långhus är ett mycket långt och ganska smalt hus med en eller flera rader stolpar i mitten.
 2. turkiska

  turkiska, turkietturkiska, Türkiye Türkçesi, engelska Turkish, det turkiska språk som är Turkiets officiella språk.

 3. terrakotta

  terrakotta, i vidare bemärkelse detsamma som lergods; i mer inskränkt betydelse benämning på föremål använda för konstnärliga och arkitektoniska ändamål med speciella egenskaper.
 4. blockflöjt

  blockflöjt, engelska recorder, typ av spaltflöjt som förekommer i flera storlekar och stämlägen: oftast sopran, alt, tenor och bas.
 5. Yoldiahavet

  Yoldiahavet, stadium i Östersjöns utvecklingshistoria, tidsmässigt mellan Baltiska issjön och Ancylussjön.
 6. glaciallera

  glaciallera, lersediment som avsatts i sjöar eller havsområden med tillflöden från isälvar, dvs. smältvattensälvar från glaciärer och inlandsisar.
 7. marskland

  marskland, marsk, flackt, tidvattenpåverkat kustområde där leriga–sandiga sediment avsätts eller transporteras bort i växlingen mellan flod och ebb.
 8. hygroskopiskt material

  hygroskopiskt material, material som upptar och avger vattenånga beroende på den omgivande luftens fuktighet på sådant sätt att jämvikt eftersträvas.
 9. korsvirke

  korsvirke, byggnadskonstruktion som består av ramar av timmer, på utsatta ställen (t.ex. vid hörn och portar) förstärkta med snedsträvor, och med fyllning av tegelsten eller lera, i sistnämnda fall på en stomme av intappade lodräta stakar, mellan vilka virats halmrep eller stuckits vågräta, tunna slanor.
 10. moränlera

  moränlera, äldre benämningar krosstenslera, jökellera, jordartsbenämning på en morän med en lerhalt överstigande 15 viktprocent.