1. lera

  lera, extremt finkornig jordart där mer än 15 % av viktinnehållet utgörs av lerpartiklar, dvs. partiklar med en diameter mindre än 0,002 mm.
 2. postglacial lera

  postglacial lera, grålera , åkerlera, lera avsatt som omlagringsprodukt av andra finkorniga sediment, ofta bildade i samband med inlandsisens avsmältning.
 3. ler

  ler, kornfraktion som enligt Atterbergs kornstorleksskala består av jordartspartiklar med en diameter mindre än 0,002 mm.
 4. delta

  delta, lågt, flackt landområde som byggs upp vid mynningen av ett vattendrag av de sediment som vattendraget transporterar ut till kusten.
 5. vittring

  vittring, äldre term förvittring, inom geologi nedbrytning och sönderdelning av fast berg och stenblock (även på t.ex. husfasader) till en grusig, sandig eller lerig massa genom mekaniska, kemiska och biologiska processer.
 6. koralldjur

  koralldjur, Anthozoa, klass nässeldjur med ca 6 500 nutida arter i världens alla hav.

 7. savann

  savann, gräsdominerat område, vanligen med spridda buskar och träd.
 8. rullstensås

  rullstensås, isälvsavlagring med långsträckt ryggform, bildad av smältvattenssediment från en glaciär eller inlandsis.
 9. material

  material, i den vanligaste betydelsen materia med fast form som kan användas för tillverkning av byggnader, maskiner, fordon, apparater, konstverk m.m.

 10. betong

  betong formbart byggnadsmaterial, huvudsakligen av stenmaterial (ballast) av varierande kornstorlek som binds samman av ett cementlim (cementpasta) bestående av cement och vatten.