1. kohesion

  kohesion (latin cohaesio ’sammanhållning’, ’närhet’, ’beröring’, av cohaereo, se koherens), egenskap hos materiens molekyler att attraheras till varandra utan kemisk bindning.
 2. glaciallera

  glaciallera, lersediment som avsatts i sjöar eller havsområden med tillflöden från isälvar, dvs. smältvattensälvar från glaciärer och inlandsisar.
 3. infiltration

  infiltration, inom hydrologin vattnets nedträngande i marken.
 4. Kalahari

  Kalahari, vidsträckt sandområde i västra och centrala Botswana, östra Namibia och angränsande del av Sydafrika.
 5. plasticitetsteori

  plasticitetsteori, deldisciplin inom hållfasthetsläran som innefattar matematiskt studium av spänningar och töjningar i fasta material med förmåga till kvarstående deformation (plastisk deformation).
 6. Avicenna

  Avicenna ( Ibn Sina, arabiska Abū ūAlī al-Ḥussain ibn ˙Abd Allāh ibn Sīnā), född ca 980, död 1037, persiskspråkig filosof, läkare och vetenskapsman, född nära Buchara i nuvarande Uzbekistan.
 7. kilskrift

  kilskrift, främreorientalisk ord- och stavelseskrift, skriven med kilformade tecken, ofta på lertavlor, ca 3200 f.Kr.–ca 75 e.Kr.
 8. terrakotta

  terrakotta, i vidare bemärkelse detsamma som lergods; i mer inskränkt betydelse benämning på föremål använda för konstnärliga och arkitektoniska ändamål med speciella egenskaper.
 9. turkiska

  turkiska, turkietturkiska, Türkiye Türkçesi, engelska Turkish, det turkiska språk som är Turkiets officiella språk.

 10. moränlera

  moränlera, äldre benämningar krosstenslera, jökellera, jordartsbenämning på en morän med en lerhalt överstigande 15 viktprocent.