1. likartad

  li`kartad adj. likartat ORDLED: lik-art-ad
  Svensk ordbok
 2. naturligt urval

  naturligt urval, naturlig selektion , biologisk process där omvärldsfaktorer påverkar genetiskt olika individer i en population så att somliga kommer att ge ett större bidrag än andra till kommande generation.
 3. Mali

  Mali, stat i Västafrika.

 4. konvergent utveckling

  konvergent utveckling, biologisk utveckling där likartade strukturer utvecklats från skilda utgångspunkter.
 5. Alzheimers sjukdom

  Alzheimers sjukdom, sjukdom som drabbar hjärnan och leder till demens, dvs. långvarig omfattande försämring av psykiska funktioner.
 6. genetik

  genetik, ärftlighetslära, vetenskap som omfattar studiet av genomets (arvsmassans) uppbyggnad och funktion, uppkomst av förändringar av generna (arvsanlagen) samt biologisk variation.

 7. rättssäkerhet

  rättssäkerhet, juridisk rättvisa.
 8. utvecklingslära

  utvecklingslära, benämning på teorier och föreställningar om att naturen och människan genomgått en ständig utveckling.
 9. proliferation

  proliferation, celldelning med nybildning av likartade celler.
 10. plast

  plast, syntetiskt material bestående av en eller ibland flera polymerer samt ett flertal tillsatsämnen.