1. proliferation

  proliferation, celldelning med nybildning av likartade celler.
 2. återanvändning

  återanvändning, återbruk , användning på nytt av förbrukade varor eller förpackningar för ursprungligt eller likartat ändamål.
 3. odlingszoner

  odlingszoner, områden med likartade odlingsbetingelser för frukt, bär och vedartade prydnadsväxter.
 4. strof

  strof, en metrisk enhet som består av två eller flera versrader.
 5. logisk positivism

  logisk positivism, logisk empirism, filosofisk riktning som uppstod under 1920- och 1930-talen under intryck av framför allt fysikens och logikens utveckling under sent 1800-tal och tidigt 1900-tal.

 6. kattdjur

  kattdjur, Felidae, familj kattartade rovdjur med ca 40 nu levande arter.

 7. fattigvård

  fattigvård, äldre benämning på behovsprövad hjälp från offentliga organ till fattiga människor.

 8. elektrolyt

  elektrolyt, benämning dels på ämne eller blandning som innehåller rörliga joner och därför kan leda elektrisk ström, dels på ämne som helt eller delvis uppträder i form av joner i en lösning (elektrolytlösning).
 9. polisen

  polisen, Polisen, polisväsen, benämning på såväl polisorganen som de där anställda befattningshavarna.

 10. toppig giftspindelskivling

  toppig giftspindelskivling, spetstoppig spindelskivling, Cortinarius speciosissimus, art i basidsvampsordningen Agaricales.