1. logfas

  logfas , den andra av de faser som mikroorganismers tillväxt genomgår (lag-, log- respektive stationärfas).
 2. logg

  logg, i datorsammanhang ett rutinmässigt uppsamlande av data över viktiga händelser.
 3. logg

  logg, inom geofysiken serie av kontinuerligt registrerade mätvärden, t.ex. för magnetiskt fält.
 4. lognormalfördelning

  lognormalfördelning, statistisk kontinuerlig fördelning.
 5. logement

  logement, bostadsrum för manskap i en kasern.
 6. loggia

  loggia, byggnad eller byggnadsdel som med kolonnad eller arkad är öppen åt en eller flera sidor.
 7. logg

  logg, anordning eller apparat för mätning av fart eller tillryggalagd distans för en farkost till sjöss.
 8. logistik

  logistik, från början en del i den militära triaden ”strategi, taktik och logistik”.
 9. logothet

  logothet (grekiska logothetēs), bysantinsk ämbetstitel som från och med 600-talet bars av cheferna för olika departement i Konstantinopel.
 10. loggbok

  loggbok, traditionell och allmänspråklig benämning på den dagbok, formellt benämnd skeppsdagbok, maskindagbok, eller kombinerad skepps- och maskindagbok, som enligt sjölagen på noga angivet sätt skall föras på de flesta handelsfartyg.