1. logos

  logos, ett grekiskt vardagsord som blivit en av den grekiska filosofins viktigaste och mest mångtydiga termer.
 2. Logo

  Logo, programspråk för pedagogisk verksamhet med datorer, framför allt utvecklat av Seymour Papert vid AI-laboratoriet på MIT i slutet av 1960-talet.
 3. logoped

  logoped, yrkesbenämning på person som avlagt logopedexamen, dvs. har behörighet att diagnostisera och behandla olika slag av språkstörningar samt röst- och talrubbningar hos barn, ungdomar, vuxna och äldre.
 4. logorré

  logorré, av grekiska logos ’ord’, ’tal’ och rhoia ’flöde’), onormalt snabbt tal (t.ex. vid mani) eller odisciplinerat ordsvall (t.ex. vid förvirring, demens och som led i sensorisk afasi) som döljer innehållet (pratsjuka, ”mundiarré”).
 5. logicism

  logicism, under lång tid en huvudriktning inom matematikens filosofi enligt vilken matematiken kan förstås som en gren av logiken.
 6. logotek

  logotek, språkligt serviceorgan som tillhandahåller texter och språkliga data i elektronisk form.
 7. logoterapi

  logoterapi, den riktning inom personlighetspsykologi och psykoterapi som introducerades av Viktor Frankl.
 8. logga

  logga, i allmänt språkbruk benämning på logotyp.
 9. logopedi

  logopedi, vetenskapsområde som omfattar diagnostisering och behandling av alla slag av röstrubbningar och talrubbningar samt språkstörningar hos vuxna och barn.
 10. logiakällan

  logiakällan, Q-källan, benämning på en förlorad samling Jesusord som evangelisterna Matteus och Lukas båda anses ha byggt på utöver Markusevangeliet.