1. logaritmisk storhet

  logaritmisk storhet, storhet proportionell mot logaritmen för en dimensionslös storhet, dvs. för en storhet som uttrycks som ett rent tal, vanligen kvoten av två storheter av samma slag, t.ex. två effekter, två ljudtryck, två elektriska spänningar, två frekvenser.
 2. logisk atomism

  logisk atomism, språkfilosofisk lära enligt vilken den språkliga satsen på väsentligen ett sätt kan återföras till sina enkla, i logisk mening odelbara, minsta meningsbärande komponenter.
 3. logosyllabisk skrift

  logosyllabisk skrift (av grekiska logos ’ord’, ’tal’ och syllabikos ’stavelsevis’, ’som hör till stavelse’, av syllabē ’stavelse’), skriftsystem som innehåller både logogram (ordtecken) och syllabogram (stavelsetecken).
 4. logografisk skrift

  logografisk skrift, ordskrift, skriftsystem uppbyggt enligt principen ett skrivtecken per ord.
 5. logisk symbol

  logisk symbol, inom digitaltekniken symbol för en logisk operation eller den logiska grind som utför operationen.
 6. logisk operator

  logisk operator, operator inom matematisk logik (se logik) såsom OCH, ELLER, ICKE.
 7. logaritmiska vindlagen

  logaritmiska vindlagen, meteorologisk regel som säger att vindens hastighet under vissa betingelser ökar som logaritmen av höjden över marken.
 8. logaritmisk spiral

  logaritmisk spiral, spiral sådan att vinkeln mellan tangenten i en punkt och linjen till centrum är konstant.
 9. logisk behaviorism

  logisk behaviorism, filosofisk teori angående innebörden i vår mentala terminologi, dvs. en teori om hur vi skall förstå och analysera de ord vi använder för att beskriva mentala tillstånd och processer.
 10. logaritmiskt dekrement

  logaritmiskt dekrement, naturliga logaritmen för den konstanta kvoten mellan två på varandra följande maxima i en svängning med linjär, underkritisk dämpning.