1. genomsläpplig

  ge`nomsläpplig adj. ~t ORDLED: gen-om--släpp-lig
  Svensk ordbok
 2. lock

  2lock [låk´] subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en
  Svensk ordbok
 3. kvinnofälla

  kvinn`ofälla subst. ~n kvinnofällor ORDLED: kvinno--fäll-an
  Svensk ordbok
 4. tomrum

  to`mrum subst. ~met, plur. ~, best. plur. ~men ORDLED: tom--rumm-et
  Svensk ordbok
 5. spjäll

  spjäll subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: spjäll-et
  Svensk ordbok
 6. luftig

  luf`tig adj. ~t ORDLED: luft-ig
  Svensk ordbok
 7. valfri

  va`lfri adj. ~tt ORDLED: val--fri
  Svensk ordbok
 8. regel

  2re`gel subst. ~n reglar äv. ri`gel ~n riglar ORDLED: regl-ar, rigl-ar
  Svensk ordbok
 9. glugg

  glugg subst. ~en ~ar ORDLED: glugg-en
  Svensk ordbok
 10. dörr

  dörr subst. ~en ~ar ORDLED: dörr-en
  Svensk ordbok