1. signalsubstans

  signalsubstans är ett ämne som en cell använder för att skicka ett meddelande till en annan cell.
 2. hovrätt

  hovrätt, domstol som i andra instans överprövar avgöranden som överklagats från tingsrätt.
 3. meddelarskydd

  me`ddelarskydd subst. ~et ORDLED: med-del-ar--skydd-et
  Svensk ordbok
 4. meddelaktig

  me`ddelaktig adj. ~t ORDLED: med--del-akt-ig
  Svensk ordbok
 5. Herodotos

  Herodotos, ca 484–ca 420 f.Kr., grekisk historiker.

 6. Chadwick Boseman

  Boseman, Chadwick, 1976–2020, amerikansk skådespelare.

 7. decentralisering

  decentralisering är att låta flera påverka politiken.

 8. rättegång

  rättegång, process, det förfarande då ett mål framläggs inför och behandlas av domstol.
 9. försiktighetsprincipen

  försiktighetsprincipen, modell för offentligt beslutsfattande i situationer då en potentiell miljö- eller hälsorisk anses påvisad men då tillgänglig vetenskaplig kunskap är otillräcklig för en säker slutsats angående riskens existens eller storleksordning.
 10. neutralitet

  neutralitet, diplomatiskt och folkrättsligt begrepp som står för icke-deltagande i militära allianser och krigiska förvecklingar.