1. nämnd

  nämnd, inom rättskipningen i allmänt språkbruk benämning på den del av rätten som består av lekmän.
 2. EU-nämnden

  EU-nämnden, Nämnden för Europeiska unionen, riksdagens organ för samråd mellan riksdagen och regeringen i frågor som rör Europeiska unionen.

 3. nämnare

  nämnare, matematiskt uttryck under bråkstrecket i ett allmänt bråk.
 4. nämndeman

  nämndeman är en person som sitter med i en domstol och som inte är utbildad i lagfrågor.

 5. Nämnden för hemslöjdsfrågor

  Nämnden för hemslöjdsfrågor, NFH , inrättades 1981 för att främja hemslöjden.
 6. Nämnden för bedömning av läkemedelsinformation

  Nämnden för bedömning av läkemedelsinformation, NBL , organ inom läkemedelsbranschen med uppgift att självständigt bedöma frågor som rör läkemedelsföretagens information till såväl läkare, veterinärer, tandläkare, farmaceuter etc. som allmänheten.
 7. Nämnden för offentlig upphandling

  Nämnden för offentlig upphandling, statlig myndighet som 1993–2007 hade i uppgift att utöva tillsyn över lagen om offentlig upphandling och sprida information om lagens innehåll.
 8. Nämnden för skogsteknisk forskning

  Nämnden för skogsteknisk forskning, organisation tillkommen 1972 för att ansvara för ett av staten och skogsbranschen finansierat program för kollektiv skogsteknisk forskning.
 9. Nämnden för internationellt bistånd

  Nämnden för internationellt bistånd, se NIB.
 10. Nämnden mot diskriminering

  Nämnden mot diskriminering, Stockholm, statlig myndighet, bildad 2009 i samband med diskrimineringslagens ikraftträdande.