1. Statens nämnd för internationella adoptionsfrågor

  Statens nämnd för internationella adoptionsfrågor, NIA, tidigare förvaltningsmyndighet, se Myndigheten för internationella adoptioner (MIA).
 2. Gaeta

  Gaeta, stad i provinsen Latina i regionen Lazio, mellersta Italien; 20 900 invånare (2015).

 3. nationalism

  nationalism, tankesystem som utgår från att det finns en speciell grupp, nationen, med vissa karakteristika, att de med nationen förknippade värdena och intressena är viktigare än andra kollektiva värden och intressen och att förverkligandet av nationens intressen förutsätter största möjliga politiska oberoende.
 4. marxism

  marxism, samlingsbenämning på alla de riktningar och rörelser som hävdat och hävdar släktskap med Karl Marx verk och teorier.
 5. tal

  tal, grundläggande matematiskt begrepp som i sin enklaste form anger antal eller ordning i en följd. Begreppet har efter hand utvidgats.
 6. nordiska språk

  nordiska språk, språk som huvudsakligen talas i Norden och som är sinsemellan nära besläktade: danska, färöiska, isländska, norska och svenska.
 7. biologisk psykologi

  biologisk psykologi, tvärvetenskapligt kunskapsområde med inriktning på att förstå och förklara psykologiska funktioner med hjälp av bakomliggande biologiska skeenden, t.ex. nervsystemets aktivitet.
 8. W. Somerset Maugham

  Maugham, William Somerset, 1874–1965, brittisk författare.

 9. intelligent design

  intelligent design, ID, en idé som gör gällande att en intelligent kraft är inblandad i uppkomsten av den levande naturen.
 10. nyliberalism

  nyliberalism, politisk och ekonomisk åskådning som utgår från den klassiska liberalismens tankar om det ekonomiska och sociala livets utveckling utan statsingripanden.