1. nämndeman

  nämndeman, juridiskt oskolad lekmannaledamot av dömande organ inom rättskipningen.

 2. nämnd

  nämnd, inom rättskipningen i allmänt språkbruk benämning på den del av rätten som består av lekmän.
 3. EU-nämnden

  EU-nämnden, Nämnden för Europeiska unionen, riksdagens organ för samråd mellan riksdagen och regeringen i frågor som rör Europeiska unionen.

 4. Nämnden för offentlig upphandling

  Nämnden för offentlig upphandling, statlig myndighet som 1993–2007 hade i uppgift att utöva tillsyn över lagen om offentlig upphandling och sprida information om lagens innehåll.
 5. Nämnden för internationellt bistånd

  Nämnden för internationellt bistånd, se NIB.
 6. nationalism

  nationalism, tankesystem som utgår från att det finns en speciell grupp, nationen, med vissa karakteristika, att de med nationen förknippade värdena och intressena är viktigare än andra kollektiva värden och intressen och att förverkligandet av nationens intressen förutsätter största möjliga politiska oberoende.
 7. imperialism

  imperialism, term som syftar dels på staters territoriella och ekonomiska expansion i historien (se kolonialism), dels på en uppsättning teorier som vill förklara orsakerna till denna expansionstendens, särskilt i dess moderna skepnad.
 8. gravitation

  gravitation, den attraherande kraft (dragningskraften) som verkar mellan alla materiekroppar.
 9. Adolf Hitler

  Hitler, Adolf, född 20 april 1889, död 30 april 1945, tysk politiker (nazist), rikskansler från 1933, statschef från 1934.

 10. nämnare

  nämnare, matematiskt uttryck under bråkstrecket i ett allmänt bråk.