1. biologisk mångfald

  biologisk mångfald, biodiversitet, artrikedom, genetisk variation inom arter samt mångfalden av ekosystem.

 2. marxism

  marxism, samlingsbenämning på alla de riktningar och rörelser som hävdat och hävdar släktskap med Karl Marx verk och teorier.
 3. etiska nämnder och kommittéer.

  etiska nämnder och kommittéer. Efter andra världskrigets slut ställdes en del läkare inför rätta för att ha utfört oetiska experiment på människor i koncentrationsläger.

 4. gravitation

  gravitation, den attraherande kraft (dragningskraften) som verkar mellan alla materiekroppar.
 5. fundamentalism

  fundamentalism, i vidare mening: politiska åsiktsriktningar och rörelser som hävdar att en religion eller ideologi, oberoende av folkviljan, ska tillämpas som samhällsordning.

 6. induskulturen

  induskulturen, även harappakulturen, asiatisk bronsålderskultur med huvudorter i floden Indus’ bördiga dalgångar, daterad till ca 2500–ca 1700 f.Kr.

 7. byråkrati

  byråkrati, ett uttryck som kan beteckna fenomen som sträcker sig från pedantiska kontorsrutiner till egenskaper hos hela samhällsstrukturen.
 8. Adolf Hitler

  Hitler, Adolf, född 20 april 1889, död 30 april 1945, tysk politiker (nazist), rikskansler från 1933, statschef från 1934.

 9. nordiska språk

  nordiska språk, språk som huvudsakligen talas i Norden och som är sinsemellan nära besläktade: danska, färöiska, isländska, norska och svenska.
 10. intelligent design

  intelligent design, ID, en idé som gör gällande att en intelligent kraft är inblandad i uppkomsten av den levande naturen.