1. laissez-faire

  laissez-faire, inom ekonomin en uppfattning enligt vilken individer och företag fritt bör få besluta, utan inblandning av staten, hur de ska använda sina resurser för att samhällsekonomin ska fungera bäst.
 2. syror

  syror, inom kemin ämnen som kan avge protoner, H +.
 3. nyliberalism

  nyliberalism, politisk och ekonomisk åskådning som utgår från den klassiska liberalismens tankar om det ekonomiska och sociala livets utveckling utan statsingripanden.
 4. emigration

  emigration, utvandring.
 5. nomader

  nomader, folk eller grupper av människor vilkas försörjningsform inte nödvändiggör eller medger fast bosättning.

 6. fenomenologi

  fenomenologi, läran om det som visar sig för medvetandet.
 7. biologisk psykologi

  biologisk psykologi, tvärvetenskapligt kunskapsområde med inriktning på att förstå och förklara psykologiska funktioner med hjälp av bakomliggande biologiska skeenden, t.ex. nervsystemets aktivitet.
 8. daggmaskar

  daggmaskar, Oligochaeta, klass ringmaskar med ca 3 000 arter, varav 100 i Sverige, såväl på land som i sötvatten och i havet.
 9. avatar

  avatar, avatara, inom hinduismen en guds (vanligen Vishnus) uppenbarelseform på jorden i människo- eller djurgestalt (egentligen gudens nedstigande från himlen till jorden).
 10. Akropolis

  Akropolis, staden Athens forna skyddsborg.