1. notarie

  notarie, i olika sammanhang använd och därför oprecis titel för en – i regel juridiskt utbildad – tjänsteman eller fri yrkesutövare.
 2. notation

  notation, system att notera i skrift med användande av konventionella tecken som ges speciell innebörd eller av en speciell teckenuppsättning.
 3. notarius publicus

  notarius publicus, NP, person som har i uppdrag att gå allmänheten till handa med vissa uppgifter, främst avseende bestyrkanden och annan kontroll.
 4. NOTAM

  NOTAM, meddelande om tillkomst, beskaffenhet eller förändring av anläggningar, tjänster, föreskrifter eller hinder för luftfart som det är av väsentlig betydelse för flygtrafiken att få tidig kännedom om.

 5. Charles Dickens

  Dickens, Charles, född 7 februari 1812, död 9 juni 1870, brittisk författare.
 6. ad notam

  ad notam, använt i uttrycket ta något ad notam, ta något (skrivet eller sagt) till efterrättelse, lägga något på minnet.
 7. notabelförsamling

  notabelförsamling, franskt riksmöte med företrädare för adeln, prästerskapet och ämbetsmännen, sammankallat av kungen.
 8. notariatlån

  notariatlån, förmedlingslån, lån som förmedlas av en banks notariatavdelning från en notariatkund, t.ex. en stiftelse eller en privatperson (långivare), till en annan bankkund (låntagare).
 9. notariatrörelse

  notariatrörelse, del av bankverksamhet som främst innebär förvaring och förvaltning av värdepapper (depåverksamhet), rådgivning i ekonomiska och juridiska ärenden (t.ex. placeringsfrågor) samt juridiska uppdrag.
 10. notarialinstrument

  notarialinstrument (av notarie), instrumentum publicum, ett av en offentlig notarie utfärdat dokument från medeltiden.