1. dumpstring

  dumpstring, att söka efter avfall och saker som andra har slängt, i synnerhet mat men även annat brukbart.

 2. eventuellt uppsåt

  eventuellt uppsåt dolus eventualis, straffrättsligt term som används för gränsdragningen mellan dolus (uppsåt) och culpa (oaktsamhet).
 3. dolus

  dolus är inom juridiken den latinska benämningen på uppsåt.
 4. medvållande

  medvållande, skadeståndsrättslig term som innebär att en skadelidande oaktsamt har medverkat till sin skada.
 5. bonus pater familias

  bonus pater familias, i juridiken detsamma som en normalt försiktig person.
 6. uppförandebetyg

  uppförandebetyg, liksom ordningsbetyg ett icke ämnesbundet betyg (tidigare vitsord), som gavs i en fyrgradig skala.

 7. jaktbrott

  jaktbrott, överträdelse av jaktlagen.
 8. bokföringsbrott

  bokföringsbrott, brott mot borgenärer.
 9. insiderbrott

  insiderbrott, brott som begås när någon som fått insiderinformation för egen del eller för någon annans räkning, genom handel på värdepappersmarknaden, förvärvar eller avyttrar sådana finansiella instrument som informationen rör.
 10. trafikförsäkring

  trafikförsäkring, obligatorisk försäkring för bilar m.fl. motordrivna fordon, vilken ersätter flertalet skador i trafiken enligt trafikskadelagen.