1. uppförandebetyg

  uppförandebetyg, liksom ordningsbetyg ett icke ämnesbundet betyg (tidigare vitsord), som gavs i en fyrgradig skala.

 2. vållande till kroppsskada eller sjukdom

  vållande till kroppsskada eller sjukdom, brott enligt brottsbalken som begås av den som av oaktsamhet åsamkar en annan människa kroppsskada eller sjukdom.
 3. trafikförsäkring

  trafikförsäkring, obligatorisk försäkring för bilar m.fl. motordrivna fordon, vilken ersätter flertalet skador i trafiken enligt trafikskadelagen.
 4. vårdslöshet i trafik

  vårdslöshet i trafik, brott som enligt lagen om straff för vissa trafikbrott begås bl.a. av vägtrafikant som orsakar risk för trafikolycka genom att i väsentlig mån brista i omsorg och varsamhet.
 5. presumtionsansvar

  presumtionsansvar, skadeståndsansvar för en part som inte kan bevisa att varken han eller andra som han svarar för (t.ex. anställda) bär skuld till en skada; till skillnad från vid s.k. kontrollansvar (vanligt inom köprätten) behöver han däremot inte kunna visa att skadeorsaken legat utom hans kontroll.
 6. medvållande

  medvållande, skadeståndsrättslig term som innebär att en skadelidande oaktsamt har medverkat till sin skada.
 7. misshushållning med allmänna medel

  misshushållning med allmänna medel, uppsåtligt missbruk av en förtroendeställning som innebär uppgift att för någon annan sköta ekonomisk angelägenhet eller övervaka skötseln av sådan angelägenhet.
 8. försvårande av konkurs eller exekutiv förrättning

  försvårande av konkurs eller exekutiv förrättning, brott som begås av en gäldenär som vid konkurs, vid skuldsanering enligt skuldsaneringslagen eller vid förhandling om offentligt ackord uppsåtligen eller av grov oaktsamhet förtiger tillgång, uppger obefintlig skuld eller lämnar annan sådan oriktig uppgift.
 9. insiderbrott

  insiderbrott, brott som begås när någon som fått insiderinformation för egen del eller för någon annans räkning, genom handel på värdepappersmarknaden, förvärvar eller avyttrar sådana finansiella instrument som informationen rör.
 10. epilepsi

  epilepsi, samlingsterm för olika former av plötsligt påkommande och plötsligt upphörande rubbningar i hjärnans funktion.