1. landsskadlig vårdslöshet

  landsskadlig vårdslöshet, brott som förövas av den som av oaktsamhet begår någon av de gärningar som benämns landsförräderi eller landssvek.
 2. allmänfarlig vårdslöshet

  allmänfarlig vårdslöshet, allmänfarligt brott som begås av den som av oaktsamhet umgås ovarsamt med eld eller sprängämne eller på annat sätt framkallar fara för bl.a. mordbrand eller allmänfarlig ödeläggelse.
 3. tjänstefel

  tjänstefel, brott som enligt brottsbalken innebär att någon med uppsåt eller av oaktsamhet vid myndighetsutövning åsidosätter vad som gäller för uppgiften.
 4. lex Aquilia

  lex Aquilia, romersk lag rörande skadeståndsskyldighet, som tillkom 286 f.Kr. efter förslag från folktribunen Aquilius.
 5. vårdslös skatteuppgift

  vårdslös skatteuppgift, brott mot skattebrottslagen som innebär att någon av grov oaktsamhet lämnar handling med oriktig uppgift och därigenom kan komma att påföras för låg skatt.
 6. ovarsam utsaga

  ovarsam utsaga, menedsbrott som begås av den som av grov oaktsamhet under ed eller sanningsförsäkran lämnar osann uppgift eller förtiger sanningen.
 7. tjänsteförseelse

  tjänsteförseelse, enligt lagen om offentlig anställning att en arbetstagare uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosätter sina skyldigheter i anställningen.
 8. brott mot tystnadsplikt

  brott mot tystnadsplikt, att med uppsåt eller av oaktsamhet röja eller olovligen utnyttja uppgift som ska hållas hemlig.
 9. disciplinförseelse

  disciplinförseelse, förseelse enligt lagen om disciplinansvar inom totalförsvaret m.m.
 10. atomansvarighetslagen

  atomansvarighetslagen, lag om ansvar för skada orsakad av radioaktivitet på grund av olycka i kärnteknisk anläggning.