1. atomansvarighetslagen

  atomansvarighetslagen, lag om ansvar för skada orsakad av radioaktivitet på grund av olycka i kärnteknisk anläggning.
 2. osann partsutsaga

  osann partsutsaga, menedsbrott som består i att en part som förhörs i bevissyfte under sanningsförsäkran i rättegång med uppsåt lämnar osann uppgift eller förtiger sanningen.
 3. försvårande av skattekontroll

  försvårande av skattekontroll, brott enligt skattebrottslagen som innebär att man uppsåtligen eller genom grov oaktsamhet åsidosätter bokföringsskyldighet eller skyldighet att upprätta och bevara räkenskaper och därigenom ger upphov till fara för att myndighets kontrollverksamhet vid beräkning eller uppbörd av skatt eller avgift allvarligt försvåras.
 4. bidragsbrott

  bidragsbrott, brottsrubricering enligt bidragsbrottslagen (2007: 612).
 5. ovarsam

  o`varsam adj. ~t ~ma ORDLED: o--var-sam
  Svensk ordbok
 6. vårdslös

  vårdslös [vårs`- äv. vå`rds-] adj. ~t ORDLED: vårds--lös
  Svensk ordbok