1. typvärde

  ty`pvärde subst. ~t ~n ORDLED: typ--värd-et
  Svensk ordbok
 2. väderskepp

  vä`derskepp subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: väder--skepp-et
  Svensk ordbok
 3. uppsikt

  upp`sikt subst. ~en ORDLED: upp--sikt-en
  Svensk ordbok
 4. intervjuundersökning

  intervju`undersökning subst. ~en ~ar ORDLED: inter-vju--under-sök-ning-en
  Svensk ordbok
 5. celest

  celes´t adj., neutr. ~ ORDLED: cel-est
  Svensk ordbok
 6. spridning

  spri`dning subst. ~en ~ar ORDLED: sprid-ning-en
  Svensk ordbok
 7. astronomisk

  astronomisk [-å´m-] adj. ~t ORDLED: astro-nom-isk
  Svensk ordbok
 8. empirisk

  empi´risk adj. ~t ORDLED: em-pir-isk
  Svensk ordbok
 9. observandum

  observan`dum subst., best. f. ~ el. ~et, plur. ~ el. observanda ORDLED: ob-serv-and-um
  Svensk ordbok
 10. mikroskop

  mikroskop [-skå´p] subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: mikro-skop-et
  Svensk ordbok