1. observation

  observation, iakttagelse, registrering av ett intryck, vetenskaplig metod för insamling av data för att fastställa fakta och förhållanden.
 2. observationsundersökning

  observationsundersökning, inom medicinen samt beteende- och samhällsvetenskaperna term för vetenskaplig studie där observationer (data) insamlas utan att någon potentiellt påverkande åtgärd (intervention) sätts in inom ramen för undersökningen.
 3. deltagande observation

  deltagande observation, deltagarobservation, samhällsvetenskaplig metod, i första hand använd inom kultur- och socialantropologi, etnologi, folkloristik och sociologi, innebärande att forskaren personligen lever i det kulturella och sociala sammanhang som studeras.
 4. Venus

  Venus, symbol ♀, solsystemets näst innersta planet.
 5. socialisation

  socialisation, inom sociologin förmedling och inlärning av färdigheter som medför att individen formas till en personlighet.
 6. teori

  teori, en grupp antaganden eller påståenden som förklarar företeelser av något slag och systematiserar vår kunskap om dem.
 7. stora smällen

  stora smällen, benämning på den händelse då universum enligt vissa kosmologiska modeller föddes för cirka 13,8 miljarder år sedan, och därefter utvecklades under snabb expansion.

 8. empirisk

  empirisk (jämför empiri), grundad på erfarenheten.
 9. vetenskap

  vetenskap, organiserad kunskap; som verksamhet ett systematiskt och metodiskt inhämtande av kunskap inom ett visst område.

 10. gravitation

  gravitation, den attraherande kraft (dragningskraften) som verkar mellan alla materiekroppar.