1. demografi

  demografi, befolkningslära, den vetenskap som ägnas studier av befolkningens storlek, sammansättning och geografiska fördelning, samt av förändringar i befolkningsstrukturen förorsakade av demografiska händelser.
 2. Anders Celsius

  Celsius, Anders, född 27 november 1701, död 25 april 1744, naturvetenskapsman, professor i astronomi i Uppsala från 1730; jämför släktartikel Celsius.
 3. övergångsrit

  övergångsrit, passagerit, ceremoni som markerar en persons eller grupps övergång från en social status till en annan.
 4. penicilliner

  penicilliner, antibiotika i gruppen betalaktamer.

 5. ogifta sambors gemensamma hem

  ogifta sambors gemensamma hem, juridiskt begrepp enligt sambolagen.
 6. explicit

  explicit , om en direkt uttalad ståndpunkt.
 7. myndighetsålder

  myndighetsålder, den ålder vid vilken en person blir myndig och därmed erhåller full rättslig handlingsförmåga.
 8. mimikry

  mimikry, mimicry, förhållandet att individer av en art (mimaren) till det yttre liknar individer av en annan, mer eller mindre obesläktad art (modellen).
 9. fruktsamhet

  fruktsamhet, förmåga att alstra livsduglig avkomma, se fertilitet.
 10. celibat

  celibat, frivillig sexuell avhållsamhet och avstående från äktenskap.