1. Charles Hartshorne

  Hartshorne, Charles, 1897–2000, amerikansk filosof och teolog, professor i filosofi vid University of Chicago 1928–55, vid Emory University, Atlanta, 1955–62 samt vid University of Texas 1962–76.
 2. finitism

  finitism, åskådning inom matematikens filosofi enligt vilken ändliga objekt och ändliga operationer har en ontologisk eller epistemologisk särställning.
 3. logisk atomism

  logisk atomism, språkfilosofisk lära enligt vilken den språkliga satsen på väsentligen ett sätt kan återföras till sina enkla, i logisk mening odelbara, minsta meningsbärande komponenter.
 4. dualism

  dualism , uppfattning som räknar med två skilda grundprinciper; inom filosofin ontologisk teori beträffande universums byggstenar som innebär 1) att dessa är av två skilda slag, andliga och materiella, och 2) att ingen av dem kan reduceras till den andra.
 5. vara

  vara, filosofisk term med två skilda huvudbetydelser: 1) egenskapen att vara; 2) det som har egenskapen att vara.
 6. Gustav Bergmann

  Bergmann, Gustav, 1906–87, österrikisk-amerikansk filosof.
 7. intersubjektivitet

  intersubjektivitet, egenskapen hos något att vara vetbart eller tillgängligt för flera subjekt.
 8. metafysik

  metafysik, grekiskt uttryck som under senantiken kom att bli en filosofisk fackterm för de problem som avhandlades i en del av de aristoteliska skrifterna, nämligen i ”de (böcker) som kommer efter de fysiska”, grekiska ta meta ta physika ( biblia).
 9. subjektivism

  subjektivism, inom filosofin uppfattningen att varje företeelse för sin existens är beroende av ett subjekt som varseblir den eller reagerar känslo- eller viljemässigt på den.
 10. ontologi

  ontologi, läran om det varande, en del av metafysiken; i modern mening läran om de begrepp eller kategorier som man behöver anta för att kunna ge en sammanhängande, motsägelsefri och uttömmande beskrivning och förklaring av (någon del av) verkligheten.