1. transcendental

  transcendental, i medeltida och äldre filosofi en term med framför allt ontologisk innebörd: de s.k. transcendentalia var de egenskaper eller grundbestämningar som går utöver de ändliga tingens kategorier och tillkommer varat som sådant.
 2. Gustav Bergmann

  Bergmann, Gustav, 1906–87, österrikisk-amerikansk filosof.
 3. vara

  vara, filosofisk term med två skilda huvudbetydelser: 1) egenskapen att vara; 2) det som har egenskapen att vara.
 4. metafysik

  metafysik, grekiskt uttryck som under senantiken kom att bli en filosofisk fackterm för de problem som avhandlades i en del av de aristoteliska skrifterna, nämligen i ”de (böcker) som kommer efter de fysiska”, grekiska ta meta ta physika ( biblia).
 5. logisk atomism

  logisk atomism, språkfilosofisk lära enligt vilken den språkliga satsen på väsentligen ett sätt kan återföras till sina enkla, i logisk mening odelbara, minsta meningsbärande komponenter.
 6. dualism

  dualism , uppfattning som räknar med två skilda grundprinciper; inom filosofin ontologisk teori beträffande universums byggstenar som innebär 1) att dessa är av två skilda slag, andliga och materiella, och 2) att ingen av dem kan reduceras till den andra.
 7. finitism

  finitism, åskådning inom matematikens filosofi enligt vilken ändliga objekt och ändliga operationer har en ontologisk eller epistemologisk särställning.
 8. intersubjektivitet

  intersubjektivitet, egenskapen hos något att vara vetbart eller tillgängligt för flera subjekt.
 9. Richard Wollheim

  Wollheim, Richard, 1923–2003, brittisk estetiker och filosof, professor vid bl.a. University of London 1963–82, Columbia University, New York, 1982–85, och University of California, Berkeley, från 1985.
 10. Christian von Wolff

  Wolff, Christian von, 1679–1754, friherre, tysk filosof.